npor.Rostislav Běhal

VELITEL ČETY- ROTY       1974 - 1980